Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Ústav pro českou literaturu AV ČR je nejsilnější institucí literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku.
Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení od počátků do současnosti. Naše vědecká činnost zasahuje celé spektrum literárněvědných disciplín: literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury, literárněvědnou lexikografii, editologii a textologii a v neposlední řadě bibliografii a další vědeckou práci s literárněvědnými informacemi.
 
Více na https://ucl.cas.cz/