PRAVIDLA SOUTĚŽE S TÝDNEM AKADEMIE VĚD ČR

PRAVIDLA SOUTĚŽE S TÝDNEM AKADEMIE VĚD ČR

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Týden Akademie věd ČR“ (dále jen „soutěž“).

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC (dále jen „organizátor“).

Účast v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby žijící v České republice

Soutěžící se do soutěže zapojí řádným vyplněním dotazníku o festivalu Týden Akademie věd ČR, který se koná od 31. října do 6. listopadu 2022 a v závěru dotazníku uvede svůj platný e-mailový kontakt. Vyplnit lze dotazník jak v papírové formě (k dispozici u koordinátorů festivalu), tak online na stránkách tydenavcr.cz.

Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící, kteří nesplňují podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární, hanlivé, dehonestující výrazy a ty, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu soutěže.

Soutěž probíhá se od 31. 10. 2022 do 25. 11. 2022.

Výherce a výhry

Každý správně vyplněný dotazník bude očíslován a do 7 dnů od skončení soutěže proběhne slosování pomocí online generátoru náhodných čísel, které určí výherce soutěže. Celkem bude vylosováno 55 výherců. Vylosovaní výherci budou do 2 týdnů od ukončení soutěže osloveni organizátorem soutěže na e – mailové adrese, kterou uvedli ve vyplněném dotazníku. Následně se každý jednotlivý výherce s organizátorem domluví na předání výhry buď poštou (pro osoby bydlící mimo Prahu) nebo osobně (pro osoby bydlící v Praze) v budově Akademie věd ČR v Praze 1 na Národní 1009/3.

Co můžete vyhrát?

  1. 10x kniha Hravý a zábavný svět vědy a techniky
  2. 10x reprezentativní kalendář Akademie věd ČR
  3. 10x tričko Týdne Akademie věd ČR
  4. 5x společenská hra Dobble
  5. 20x balíček časopis o vědě + propiska Týdne Akademie věd ČR

Předáním výhry výherci či dopravnímu přepravci jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě, že nebudou dodrženy nebo budou porušeny pravidla soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací či předáním výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od organizátora.

Právní ustanovení

Soutěžící svou účastí uděluje organizátorovi zároveň souhlas k hromadnému statistickému zpracování informací uvedených v anketě/dotazníku, a to za účelem průzkumu veřejného mínění v oblasti popularizace vědy a budoucí možné zkvalitnění programu či průběhu festivalu Týden Akademie věd ČR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje, v rozsahu uvedeném v soutěžním dotazníku, jsou poskytovány za účelem účasti v soutěži pořádané Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1 (dále jen správce osobních údajů). Přihlášením se do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů, které nebudou předány třetí osobě a slouží pouze pro účely této soutěže.

Zpracované osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s organizováním soutěže, jsou následující: pohlaví, věk, nejvyšší dokončené vzdělání, e – mail, místo bydliště, současná hlavní činnost. Poskytnuté osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu maximálně 10 let a nebudou dále předávány třetím stranám ani do třetích zemí. V případě poskytnutí osobních údajů můžete kdykoliv uplatňovat svá práva, požadovat přístup k Vašim údajům. Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů výše uvedených v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely.

Jména či údaje výherců nebudou zveřejněna.

Práva a povinnosti organizátora soutěže

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly.

 

V Praze dne 29. 10. 2022