PRAVIDLA SOUTĚŽE S TÝDNEM AKADEMIE VĚD ČR

PRAVIDLA SOUTĚŽE S TÝDNEM AKADEMIE VĚD ČR

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Týden Akademie věd ČR“ (dále jen „soutěž“).

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC (dále jen „organizátor“).

Účast v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby žijící v České republice

Soutěžící se do soutěže zapojí řádným vyplněním dotazníku o festivalu Týden Akademie věd ČR (3. ročníku), který se koná od 6. listopadu do 12. listopadu 2023 a v závěru dotazníku uvede svůj platný e–mailový kontakt a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Dotazník lze vyplnit jak v papírové formě (k dispozici u koordinátorů festivalu), tak online na stránkách www.tydenavcr.cz.

Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící, kteří nesplňují podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární, hanlivé, dehonestující výrazy a ty, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu soutěže.

Soutěž probíhá od 6. 11. 2023 do 26. 11. 2023.

Výherce a výhry

Každý správně vyplněný dotazník bude očíslován a do 7 dnů od skončení soutěže proběhne slosování pomocí online generátoru náhodných čísel, které určí výherce soutěže. Celkem bude vylosováno 20 výherců. Vylosovaní výherci budou do 2 týdnů od ukončení soutěže osloveni organizátorem soutěže na e–mailové adrese, kterou uvedli ve vyplněném dotazníku. Následně se každý jednotlivý výherce s organizátorem domluví na předání výhry buď poštou (pro osoby bydlící mimo Prahu) nebo osobně (pro osoby bydlící v Praze) v budově Akademie věd ČR v Praze 1 na Národní 1009/3.

Co můžete vyhrát?

  1. 5× tričko Týdne Akademie věd ČR + časopis z redakce AV ČR
  2. 5× kalendář Vědy fotogenické 2024 + časopis z redakce AV ČR
  3. 5× kniha “Hravý a zábavný svět vědy a techniky, aneb Historické naučné technické hračky a školní pomůcky“ + časopis z redakce AV ČR
  4. 5× malý balíček cen od partnera TAV – společnosti Microrisc s.r.o. + časopis z redakce AV ČR

Předáním výhry výherci či dopravnímu přepravci jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě, že nebudou dodržena pravidla soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací či předáním výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Soutěžící nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od organizátora.

Právní ustanovení

Soutěžící svou účastí uděluje organizátorovi zároveň souhlas k hromadnému statistickému zpracování informací uvedených v anketě/dotazníku, a to za účelem průzkumu veřejného mínění v oblasti popularizace vědy a budoucí možné zkvalitnění programu či průběhu festivalu Týden Akademie věd ČR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje, v rozsahu uvedeném v soutěžním dotazníku, jsou poskytovány za účelem účasti v soutěži pořádané Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1 (dále jen správce osobních údajů). Přihlášením se do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů, které nebudou předány třetí osobě a slouží pouze pro účely této soutěže.

Zpracované osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s účastí v soutěži, jsou následující: pohlaví, věk, nejvyšší dokončené vzdělání, e–mail, místo bydliště, současná hlavní činnost. Poskytnuté osobní údaje jsou pro výše uvedený účel uchovávány po dobu maximálně 10 let a nebudou dále předávány třetím stranám ani do třetích zemí. V případě poskytnutí osobních údajů můžete kdykoliv uplatňovat svá práva, požadovat přístup k Vašim údajům. Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Odesláním dotazníku soutěžící souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů výše uvedených v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely.

Jména či údaje výherců nebudou zveřejněna.

Práva a povinnosti organizátora soutěže

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s těmito pravidly.

 

V Praze dne 20. 10. 2023